Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων (HYDROHASARDS) - Θεσμικό πλαίσιο
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας