Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (MDSEC) - Γενικές πληροφορίες
Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Το Τμήμα Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι–Capitole ανέλαβαν την οργάνωση ενός Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τον ίδιο τίτλο.
Το Π.Μ.Σ δεν έχει δίδακτρα και περιλαμβάνει τρία εξάμηνα.
Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στην Τουλούζη, ενώ αυτά του δευτέρου εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Ακολουθεί η πρακτική άσκηση ή η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα, θα αποκτήσουν τη φοιτητική ιδιότητα και στα δύο Ιδρύματα.
Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στη γαλλική γλώσσα.
Η πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας είναι επομένως προαπαιτούμενο για την εγγραφή στο Πρόγραμμα αυτό.
Επίσης, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της αγγλικής γλώσσας.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Έλληνες και ξένοι φοιτητές/τριες απόφοιτοι τμημάτων τετραετούς Φοίτησης Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
Η εισαγωγή γίνεται μετά την εξέταση του φακέλου της υποψηφιότητας από την αρμόδια Επιτροπή. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει μια καλή νομική παιδεία (επιπέδου πτυχίου Νομικής), καθώς και επαρκείς γνώσεις στο κοινωνικό (εργατικό δίκαιο και κοινωνική ασφάλιση) και το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Πληροφορίες
καθηγητής Άγγελος Στεργίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Αρ. Θυρ. 201, Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 2310 99660
(0030) 2310 99653
E-mail :
Aναπληρώτρια καθηγήτρια Χριστίνα Δεληγιάννη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Αρ. Θυρ. 201, Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 2310 996607
E-mail :
Συντονιστής
Στην Ελλάδα
Καθηγητής Άγγελος Στεργίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Αρ. Θυρ. 201, Πανεπιστημιούπολη
54124, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Στη Γαλλία
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας