Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία (DYNTAR) - Γενικές πληροφορίες
Στόχοι
Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση στελεχών και νέων επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διευθέτηση, οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη του χώρου σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές. Τα νέα διακυβεύματα που αναπτύσσονται στον ύπαιθρο χώρο, καθώς και οι διαδικασίες αποκέντρωσης και περιφερειοποίησης, οφείλουν να γίνουν κατανοητές από τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις και από τις ομάδες των τοπικών δρώντων. Για να αναλάβουν αυτοί οι φορείς τις νέες ευθύνες - αρμοδιότητες στον τομέα της διαχείρισης του χώρου, έχουν ανάγκη από στελέχη, συμβούλους, εμψυχωτές, και ερευνητές, εκπαιδευμένους στις διεπιστημονικές μεθοδολογίες χωρικής ανάλυσης, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη διαστάσεις που τους επιτρέπουν το πέρασμα από την υποστήριξη στη διαπραγμάτευση.
Κεντρικός στόχος του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στελεχών τα οποία θα είναι σε θέση να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να παράγουν διάφορες χωρικές αναπαραστάσεις και να συνεργαστούν με τους τοπικούς φορείς - δρώντες ενός χώρου, ώστε να συνεισφέρουν στην σύγκλιση των προβλέψεων, που προαπαιτούνται για τη διαπραγμάτευση, καθώς και στη λήψη συλλογικών αποφάσεων. Επομένως, η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο DYNTAR βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται τόσο εξαιτίας των προαναφερόμενων προβληματικών όσο και της συμπληρωματικότητας των επιστημονικών πεδίων, καθώς και των τεχνολογιών που κινητοποιούνται. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη χρήση και την κατανόηση προηγμένων τεχνολογιών χωρικής αναπαράστασης ως εργαλείο μεσολάβησης που χρησιμοποιείται στις συμμετοχικές διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας χωρο-εδαφικής ενότητας ώστε να αξιοποιηθούν οι ειδικοί πόροι της.
Προϋποθέσεις Εγγραφής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων από όλα τα Τμήματα τα συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχα Τμήματα της αλλοδαπής, καθώς και αιτήσεις από υποψηφίους που συγκεντρώνουν 240 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Η εισαγωγή γίνεται μετά από εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας και βασίζεται στις επιδόσεις κατά τις προπτυχιακές σπουδές, σε άλλα επιστημονικά ή/και επαγγελματικά επιτεύγματα καθώς και σε συστατικές επιστολές. Δεδομένου ότι, τα μαθήματα διδάσκονται στη γαλλική γλώσσα, η καλή γνώση της γλώσσας αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.Με την εγγραφή στο Παν. Θεσσαλίας, ο φοιτητής αποκτά, βάσει της διμερούς συμφωνίας, τη φοιτητική ιδιότητα και στα δύο Ιδρύματα.
Οργάνωση του ΠΜΣ - Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα και είναι διαρθρωμένο σε πέντε ενότητες:
Η δυναμική των χώρων και το περιβάλλον τους
Χωροταξικά Σχέδια για τον ύπαιθρο χώρο
Η δυναμική των χωρο-εδαφικών ενοτήτων στο εσωτερικό του ύπαιθρου χώρου
Μεθοδολογία και τεχνικές
Περιβάλλον και χωρική ανάπτυξη
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους, οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση μιας κοινής εργασίας πάνω σε μια Συλλογική Εκπαιδευτική Μελέτη Περίπτωσης (ΣΕΜΠ), με σκοπό την απόκτηση διεπιστημονικής εκπαίδευσης και εμπειρίας. Η Σ.Ε.Μ.Π. στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, εντάσσει φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων που παρακολουθούν το ΠΜΣ σε μια ενιαία ομάδα εργασίας που αντιμετωπίζει ένα πραγματικό αναπτυξιακό πρόβλημα μιας περιοχής, προβαίνοντας σε αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, συναντήσεις εργασίας με τους τοπικούς φορείς, επιτόπιες έρευνες, συνεντεύξεις κλπ, υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων του προγράμματος, καθώς και αναγνωρισμένων επαγγελματιών σχετικών με το αντικείμενο του προβλήματος. Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου, οι φοιτητές υποχρεούνται σε τρίμηνη τουλάχιστον πρακτική άσκηση, η οποία ολοκληρώνεται με την εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε φορείς και οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρίες κλπ), κρατικούς φορείς, ιδιωτικές εταιρείες κλπ (της Ελλάδας και του εξωτερικού), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που υποστηρίζει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο του ΠΜΣ DYNTAR.
Απονεμόμενοι τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, το οποίο εξειδικεύεται στην κατεύθυνση: Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία. Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τις συνεργαζόμενες ακαδημαϊκές μονάδες των δύο Πανεπιστημίων, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στο χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Το απονεμόμενο δίπλωμα συντάσσεται στην Ελληνική και τη Γαλλική γλώσσα.
Αριθμός εισακτέων και εγγραφές
Ο αριθμός των εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).
Δίδακτρα - Φοιτητική Μέριμνα
Δεν υπάρχουν δίδακτρα για το ΠΜΣ DYNTAR. Η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων στέγασης και σίτισης εξετάζεται κατά περίπτωση.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
Πληροφορίες
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος DYNTAR
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου,
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Πεδίον Άρεως
38334 Βόλος
Ελλάδα
Τηλ. :
+30 24210 74416
Φαξ :
+30 24210 74380
E-mail :
Συντονιστές
Στην Ελλάδα
Καθ. Δημήτρης Γούσιος
Δ/ντης του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Στη Γαλλία
Καθ. Laurent Rieutort
Διευθυντής του CERAMAC (EA 997),
Πανεπιστήμιο Clermont-Ferrand ΙΙ
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας