Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές (PODEPRO) - Γενικές πληροφορίες
Στόχοι και προοπτικές του Προγράμματος
Η όποια προσέγγιση των προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης, χωρικού σχεδιασμού, κοινωνικής πολιτικής ή διαχείρισης, προϋποθέτει τη μελέτη των πληθυσμιακών δυναμικών. Είναι, επομένως αναγκαία η «παραγωγή» επιστημόνων που θα διαθέτουν καταρχάς στέρεες γνώσεις και δεξιότητες δημογραφικής ανάλυσης και που θα είναι ταυτόχρονα ικανοί να τις αξιοποιήσουν σε ειδικούς τομείς εφαρμογής.
Το ΠΜΣ «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές» προσφέρει τις βασικές αυτές γνώσεις διευρύνοντάς τες στα εργαλεία και τις τεχνικές της χωρικής ανάλυσης δίδοντας ταυτόχρονα στους φοιτητές που το παρακολουθούν την δυνατότητα να επωφεληθούν από τις εμπειρίες διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητών εξειδικευμένων στις στρατηγικές προοπτικές. Έτσι, το ΠΜΣ PοDePro, ενώ εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο σπουδών που οδηγούν σε εξειδίκευση στα πεδία της δημογραφίας και της ανάπτυξης, συμπληρώνει τις προσφερόμενες γνώσεις με την ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών τόσο των στρατηγικών προοπτικών (prospective/ foresight) όσο και των δυναμικών της αειφόρου ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, το εν λόγω ΠΜΣ μπορεί, όχι μόνο να αποτελέσει μια ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών των γαλλόφωνων ελλήνων και γάλλων φοιτητών που προέρχονται από ποικίλους κλάδους πρώτων σπουδών, αλλά και να ενδιαφέρει γαλλόφωνους φοιτητές προερχόμενους από άλλες περιοχές του κόσμου, και ειδικότερα από τις βαλκανικές και μεσογειακές χώρες.
Το ΠΜΣ PοDePro έχει ως βασικό στόχο την κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων από διαχειριστικές αρχές, πολιτικούς και αναπτυξιακούς φορείς, καθώς και εξειδικευμένων δημογράφων ικανών:
να κατέχουν το σύνολο των διαδικασιών που οδηγούν στην παραγωγή δημογραφικών δεδομένων τόσο στις ανεπτυγμένες όπως και στις αναπτυσσόμενες χώρες
να αναλύουν την ανανέωση των πληθυσμών σε διαφοροποιημένα γεωγραφικά επίπεδα (χώρα, περιφέρεια, ΟΤΑ...) μελετώντας ένα μεγάλο εύρος πληθυσμιακών συνόλων (τον πληθυσμό μιας χώρας ή μιας περιοχής, τον πληθυσμό μιας επαγγελματικής κατηγορίας, «ευαίσθητες» πληθυσμιακές ομάδες...)
να επεξεργάζονται με την βοήθεια εργαλείων στατιστικής, χωρικής και χαρτογραφικής αναπαράστασης τα χαρακτηριστικά και τις εξελίξεις των ομάδων αυτών και, γενικότερα, τα οικονομικά και κοινωνικά στατιστικών των εξεταζόμενων χωρικών ενοτήτων
να αναπτύσσουν σενάρια προβλέψεων τόσο με την χρήση ποσοτικών όσο και ποιοτικών μεθόδων (δημογραφικές μακρο-προσομειώσεις και μικρο-προσομειώσεις.)
Οι γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει το Master II «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές» επιτρέπουν στους αποφοίτους του να υλοποιούν:
δημογραφικές έρευνες και μελέτες
χωρο-δημογραφικές έρευνες και μελέτες
στατιστικές έρευνες και μελέτες
κοινωνικό-οικονομικές έρευνες και μελέτες
δημογραφικές προβλέψεις και ταυτόχρονα να προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη επί θεμάτων δημογραφίας και μεθοδολογίας ερευνών.
Οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας προσφέρονται ουσιαστικά από δημόσιους ή διευρυμένους δημόσιους οργανισμούς (τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς) και από γραφεία μελετών και εταιρείες συμβούλων (στον τελευταίο τομέα, η ζήτηση τείνει να ενισχυθεί). Τέλος, οι φοιτητές που επιθυμούν να προσανατολισθούν μετά την απόκτηση του Master PοDePro στην έρευνα, μπορούν να προετοιμάσουν, τη διδακτορική διατριβή τους υπό συνεπίβλεψη, ακολουθώντας ένα εντατικό πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών επικεντρωμένο στις μεθόδους, το οποίο προσφέρεται από ένα διεθνές δίκτυο εξειδίκευσης στη δημογραφία. Στο πέρας των διδακτορικών τους σπουδών, θα μπορούν να αναζητήσουν εργασία
στα γαλλικά, ελληνικά (και άλλων χωρών) πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα
στους μεγάλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς
στους δημόσιους διοικητικούς οργανισμούς και στατιστικές υπηρεσίες, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
στις εταιρείες μελετών και συμβούλων που είναι εξειδικευμένες στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, και, γενικότερα, σε όλους τους φορείς που χρησιμοποιούν τις μεθόδους και τεχνικές παρατήρησης των κοινωνικών επιστημών (επεξεργασία δεδομένων αρχείων και ερευνών πεδίου), καθώς και προβλέψεις ή σενάρια στρατηγικών προοπτικών
δημογραφικές έρευνες και μελέτες.
Οργάνωση του ΠΜΣ - Πρόγραμμα σπουδών
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Bordeaux, ενώ αυτά του δευτέρου εξαμήνου στο Βόλο. Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο σε πέντε ενότητες Το Πρόγραμμα δέχεται 10-15 φοιτητές που θα πρέπει να παρακολουθήσουν 343 ώρες διδασκαλίας (+ πρακτικές ασκήσεις και σεμινάρια) και να συγκεντρώσουν 60 ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες για την απόκτηση του Διπλώματός τους. Μετά το τέλος του δευτέρου εξαμήνου, οι φοιτητές υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση και εν συνεχεία στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που υποστηρίζεται ενώπιον μεικτής ελληνογαλλικής επιτροπής.
Προϋποθέσεις Εγγραφής
ΤΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές από όλες τις χώρες της Ευρώπης (και εκτός αυτής) που είναι πτυχιούχοι Σχολών τετραετούς ή πενταετούς φοίτησης Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων. Η εισαγωγή γίνεται μετά την εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας και οι φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους είτε στο Παν. Θεσσαλίας είτε στο Παν. του Bordeaux και να εγγραφούν σε ένα από αυτά, αποκτώντας βάσει της διμερούς συμφωνίας τη φοιτητική ιδιότητα και στα δύο Ιδρύματα.
Γλώσσα διδασκαλίας
Τα μαθήματα διδάσκονται στη γαλλική γλώσσα, τόσο στο Bordeaux όσο και στο Βόλο. Επομένως, οι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή. Ωστόσο, η γνώση της αγγλικής, όντας απαραίτητη και για την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων, είναι αναγκαία, στο βαθμό που κάποια μαθήματα δίδονται στην αγγλική κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου σπουδών στο Παν. Θεσσαλίας.
Απονεμόμενοι τίτλοι
Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τα δύο Πανεπιστήμια. Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή διδακτορική διατριβή με συνεπίβλεψη υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της ισχύουσας κατά περίπτωση εθνικής νομοθεσίας.
Υποτροφίες
Για τους φοιτητές που εγγράφονται στο Παν. Θεσσαλίας προσφέρονται υποτροφίες ERASMUS (και αντίστοιχες υποτροφίες προσφέρονται στους φοιτητές που εγγράφονται στο Παν. Montesquieu-Bordeaux IV). Επιλέξιμοι φοιτητές για τη λήψη των υποτροφιών αυτών είναι οι φοιτητές υπήκοοι των χωρών μελών της ΕΕ των 27 -της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης- και των υπό ένταξη χωρών. Οι υποτροφίες αυτές καλύπτουν –μερικώς- το κόστος μετακίνησης των φοιτητών για την παρακολούθηση των μαθημάτων στο Bordeaux ή στο Βόλο ως και το κόστος εστίασης και διαμονής σε φοιτητική εστία στις δύο αυτές πόλεις. Ομοίως, οι προερχόμενοι/ες από την Ευρώπη των 27 ή τις προς ένταξη χώρες φοιτητές/ριες που επιθυμούν μετά το πέρας των σπουδών τους να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε φορέα που εδρεύει σε μια χώρα -μέλος της Ευρώπης των 27 διαφορετική από αυτήν που είναι υπήκοοι, δύνανται να επωφεληθούν μιας υποτροφίας Erasmus/stage η οποία καλύπτει ευρέως τις δαπάνες διαμονής τους στη χώρα που θα επιλέξουν.
Τέλος, υποτροφίες δίδονται τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες, από πολλούς διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς, σε φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην χώρα τους ή στο εξωτερικό. Οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί σε ένα από τα δύο Πανεπιστήμια για να παρακολουθήσουν το PODEPRO είναι επιλέξιμοι για το σύνολο των υποτροφιών που προσφέρονται από τους φορείς αυτούς.
Δίδακτρα
Οι εγγραφόμενοι/ες φοιτητές /τριες στο Παν. Θεσσαλίας δεν καταβάλλουν δίδακτρα.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
Πληροφορίες
κα Ζωή Εξάρχου
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως
38334 Βόλος
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 24210.74442
Φαξ :
(0030) 24210.74281
E-mail :
κα Pascale Chambaretaud
COMPTRASEC - UMR CNRS 5114
Avenue Léon Duguit
Pessac Cedex
33608 Bordeaux
Γαλλία
Τηλ. :
(+33) 5 56 84 40 61
(+33) 5 56 84 86 43
Φαξ :
(+33) 5 56 84 54 60
E-mail :
Συντονιστές
Στην Ελλάδα
Καθ. Βύρων Κοτζαμάνης
Διευθυντής του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Στη Γαλλία
Καθ. Christophe Bergouignan
Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Σπουδών (IEDUB)
Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας