Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων (HYDROHASARDS) - Γενικές πληροφορίες
Στόχοι και προοπτικές
Ο γενικός στόχος του κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων» είναι η κατάρτιση επιστημονικού δυναμικού στην κατανόηση θεμάτων των υδρολογικών και μετεωρολογικών κινδύνων και ο εφοδιασμός τους με τις επιστημονικές αρχές και τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους καθιστούν ικανούς να επιλύουν πρακτικά, σχετικά με τη διαχείριση υδρομετεωρολογικών κινδύνων και πολιτικής προστασίας, προβλήματα. Έμφαση δίδεται στην προσέγγιση και αντιμετώπιση αντίστοιχων θεμάτων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Μεσόγειο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής.
Ταυτόχρονα, οι φοιτητές θα επωφεληθούν από τις εμπειρίες και γνώσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητών, εξειδικευμένων στα θέματα διαχείρισης υδρομετεωρολογικών κινδύνων και πολιτικής προστασίας που θα διδάξουν στο Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα Σπουδών.
Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου καθώς και στις αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη μας.
Ως εκ τούτου, η προσφερόμενη στα πλαίσια του ΠΜΣ εξειδίκευση μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο μια πετυχημένη προέκταση των βασικών σπουδών των Ελλήνων και Γάλλων πτυχιούχων που έχουν αποκτήσει ένα πρώτο πτυχίο στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική, αλλά, και των σπουδών των γαλλόφωνων φοιτητών προερχόμενων από τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.
Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων
Το ΠΜΣ «HYDROHASARDS» έχει ως στόχους την κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση υδρομετεωρολογικών κινδύνων.
Το ΠΜΣ προσφέρει επαγγελματικές διεξόδους σε:
Εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς πολιτικής Προστασίας
Τοπική αυτοδιοίκηση (κοινότητες, δομές διακοινοτικής συνεργασίας, σε τοπικό, ομοσπονδιακό και περιφερειακό επίπεδο)
Κέντρα εφαρμοσμένης έρευνας
Δημόσια διοίκηση (κεντρικές και/ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπεύθυνες για το περιβάλλον)
Εταιρείες και μελετητικά γραφεία
Διεπαγγελματικές οργανώσεις
Μεγάλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ηνωμένα Έθνη)
Η θέση της ειδικότητας στον περιφερειακό, εθνικό και διεθνή χάρτη των σπουδών
Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη διαχείριση των υδρομετεωρολογικών κινδύνων καθιστούν μοναδική την προσφερόμενη εξειδίκευση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Γαλλία. Η επιστημονική διεύρυνση του προγράμματος σπουδών ενισχύεται και από το γεωγραφικό και θεματικό εύρος των εμπειριών των δύο παιδαγωγικών ομάδων και το επίπεδο των συμμετεχόντων διδασκόντων. Έτσι, οι φοιτητές (τόσο από την Γαλλία και την Ελλάδα, όσο και από τις άλλες προαναφερθείσες χώρες) που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων» θα ολοκληρώσουν τις πρότερες σπουδές τους, εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους και διευρύνοντας τους ορίζοντές τους.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
Πληροφορίες
κα Βάσια Βασιλείου
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως
38334 Βόλος
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 24210 74173
E-mail :
Συντονιστές
Στην Ελλάδα
Αθανάσιος Λουκάς
Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Στη Γαλλία
Sandrine Anquetin
Διευθύντρια Ερευνών CNRS
Εργαστήριο Υδρολογίας και Περιβάλλοντος (LTHE)
Πανεπιστήμιο Grenoble
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας