Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο - Γενικές πληροφορίες
Αντικείμενο και σκοπός του Προγράμματος
Σκοπός του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση και κατάρτιση των φοιτητών σε εξειδικευμένα αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ειδίκευση και η συμμετοχή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προσαρμογή της επιστημονικής σκέψης. Απευθύνεται σε πτυχιούχους νομικών επιστημών και σε υποψήφιους και εν ενεργεία δικαστές, δικηγόρους, δημοσίους υπαλλήλους κλπ., με σκοπό την εμβάθυνση στους τομείς του δημοσίου δικαίου. Καθοδηγούμενο από ένα ελληνογαλλικό δίκτυο νομικών εξειδικευμένων στο δημόσιο δίκαιο, τόσο διοικητικό όσο και συνταγματικό και ευρωπαϊκό, όπως τα επιμέρους αυτά δίκαια αλληλοσυμπληρώνονται και διαδρώνται, το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης, σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, στη δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαίων δημοσιολόγων το οποίο θα είναι σε θέση να παραμείνει ενεργό με τη συμμετοχή των μελλοντικών διπλωματούχων.
Οργάνωση του Π.Μ.Σ.- Πρόγραμμα σπουδών
Οι φοιτητές του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος εγγράφονται και στα δύο πανεπιστήμια. Η κανονική διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αθήνα και το Bordeaux. Στο Bordeaux, οι φοιτητές του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών παρακολουθούν εντατικά μαθήματα κατά το μήνα Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζονται σε τέσσερα, εκ των οποίων δύο υποχρεωτικά ετήσια, και δύο εξαμηνιαία επιλογής (τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι το Εσωτερικό Δημόσιο Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο). Η διδασκαλία, που πραγματοποιείται από το διδακτικό προσωπικό των συνεργαζόμενων Τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων, περιλαμβάνει σεμινάρια και μελέτη πρακτικών θεμάτων. Για τη λήψη του διπλώματος απαιτείται επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις στα διδαχθέντα αντικείμενα, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιτυχής υποστήριξή της ενώπιον επιτροπής που ορίζεται για το σκοπό αυτό και επιτυχής συμμετοχή σε προφορική εξέταση σε κληρούμενο θέμα. Ο απονεμόμενος τίτλος είναι διπλός, προερχόμενος και από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.
Προϋποθέσεις Εγγραφής
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Νομικής πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι. Η εισαγωγή γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας που κατατίθεται κατά το μήνα Σεπτέμβριο στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την ειδική ανακοίνωση-πρόσκληση που αναρτάται στα Γραφεία του Τομέα και σε άλλους χώρους δράσης νομικών και δημοσιεύεται εγκαίρως στον τύπο. Προϋπόθεση αποδοχής φοιτητών στο κοινό αυτό ΠΜΣ είναι η απόδειξη γνώσης της γαλλικής γλώσσας σε ικανό για την παρακολούθηση των μαθημάτων επίπεδο.
Υποτροφίες
Η παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος δεν απαιτεί την καταβολή διδάκτρων. Ωστόσο, το κόστος μετακίνησης και διαμονής για την παρακολούθηση των μαθημάτων στην αλλοδαπή βαρύνει τους φοιτητές. Καθένα από τα δύο πανεπιστήμια, πάντως, φροντίζει να διευκολύνει, στο μέτρο του δυνατού, τους φοιτητές του προγράμματος που μετακινούνται σε σχέση με τη διαμονή τους, τη σίτισή τους και την πρόσβασή τους σε άλλες πανεπιστημιακές υπηρεσίες.
Γλώσσα διδασκαλίας
Όλα τα μαθήματα διδάσκονται επί τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως κατά το ήμισυ στην ελληνική και γαλλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στη γλώσσα που δεν χρησιμοποιήθηκε στην εξέταση του κληρούμενου θέματος.
Πληροφορίες
κα Κατερίνα Δρόσου
Τμήμα Νομικής
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιπποκράτους 33
10680 Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 210 3688366
Φαξ :
(0030) 210 3688366
E-mail :
Συντονιστές
Στην Ελλάδα
Αντώνιος Παντελής
Καθηγητής Νομικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στη Γαλλία
Bernard Pacteau
Καθηγητής Νομικής
Πανεπιστήμιο Montesquieu - Bordeaux IV
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας