Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη - Γενικές πληροφορίες
Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Η γενικευμένη μετανάστευση πληθυσμών, από και προς τα ευρωπαϊκά κράτη, διαμόρφωσε ένα νέο σχολικό πληθυσμό, με χαρακτηριστικά γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας. Η σημαντική αυτή αλλαγή προκάλεσε τον επαναπροσδιορισμό των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι αλλαγές αυτές παρατηρούνται όχι μόνο στην Ελλάδα και τη Γαλλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δέχτηκαν σημαντικό αριθμό μαθητών.
Στόχος του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση και αξιοποίηση της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας των σχολικών πληθυσμών, εστιάζοντας στη διαπολιτισμική διάσταση της διδασκαλίας των γλωσσών.
Το Μάστερ αυτό, το οποίο αποτελεί τμήμα μιας γενικότερης προβληματικής σε ευρωπαϊκή κλίμακα, απευθύνεται σε διδάσκοντες και μελλοντικούς διδάσκοντες ξένων γλωσσών σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εγγράφεται σε μια ευρωπαϊκή προοπτική και σε μια βούληση ενθάρρυνσης της συνεχιζόμενης κατάρτισης των επαγγελματιών της εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 10 φοιτητές ετησίως από κάθε Πανεπιστήμιο.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ έχουν πτυχιούχοι ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων Φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Η αναγνώριση αυτή γίνεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στο καθένα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. Για τους υποψηφίους, που δεν είναι απόφοιτοι τμημάτων γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, θα ζητηθεί πιστοποίηση επιπέδου C2 στη Γαλλική.
Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απονέμει ΜΔΕ που αναγνωρίζεται, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα, είναι μονοετούς διάρκειας και χωρίς δίδακτρα. Η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο της Angers, ενώ του δευτέρου εξαμήνου, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η θεωρητική κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα, σεμινάρια και διαλέξεις. Η απόκτηση των γνώσεων στα μαθήματα αξιολογείται είτε με εργασίες, είτε με τελική εξέταση, ή με συνδυασμό των δύο. Η πρακτική κατάρτιση βασίζεται σε πρακτική άσκηση (stage) που θα πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα των δύο χωρών. Οι φοιτητές ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους με τη σύνταξη γραπτής έκθεσης για την πρακτική άσκηση και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ).
Γλώσσα εργασίας του Προγράμματος είναι η Γαλλική.
Το ΠΜΣ απονέμει από κοινού από τα δύο Πανεπιστήμια Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διδακτική των γλωσσών με ειδίκευση «Σχολείο και πολυγλωσσία», Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών.
Οι φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να καλύψουν μέρος των εξόδων τους μέσω υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων.
Πληροφορίες
κα Χριστίνα Πραγιάννη
Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Πανεπιστημιούπολη,
Ιλίσια
15784 Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 210 7277451
Φαξ :
(0030) 210 724 8979
E-mail :
Συντονιστές
Στην Ελλάδα
Μαρία-Χριστίνα Αναστασιάδη
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στη Γαλλία
Καθηγητής Emmanuel Vernadakis
Πανεπιστήμιο της Angers
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας