Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων (HYDROHASARDS)
Γενικές πληροφορίες
Θεσμικό πλαίσιο
Προκήρυξη
Επικοινωνία
Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές - Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα
Γενικές πληροφορίες
Θεσμικό πλαίσιο
Προκήρυξη
Επικοινωνία
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών
Γενικές πληροφορίες
Θεσμικό πλαίσιο
Προκήρυξη
Επικοινωνία
Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Γενικές πληροφορίες
Θεσμικό πλαίσιο
Προκήρυξη
Επικοινωνία
Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (MDSEC)
Γενικές πληροφορίες
Θεσμικό πλαίσιο
Προκήρυξη
Επικοινωνία
Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές (PODEPRO)
Γενικές πληροφορίες
Θεσμικό πλαίσιο
Προκήρυξη
Επικοινωνία
Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης
Γενικές πληροφορίες
Θεσμικό πλαίσιο
Προκήρυξη
Επικοινωνία
Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία (DYNTAR)
Γενικές πληροφορίες
Θεσμικό πλαίσιο
Προκήρυξη
Επικοινωνία
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας