Παρουσίαση
Στο πλαίσιο της διμερούς πανεπιστημιακής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας, ελληνικά και γαλλικά Πανεπιστήμια έλαβαν πριν από λίγα χρόνια την πρωτοβουλία για την δημιουργία Κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε διάφορους τομείς και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά (2015-2016) θα λειτουργήσουν οκτώ κοινά ΠΜΣ. Τα προγράμματα αυτά δεν έχουν δίδακτρα, δέχονται περιορισμένο αριθμό φοιτητών, τα μαθήματα γίνονται στα περισσότερα εξ αυτών στη γαλλική γλώσσα και απαιτείται συνήθως κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων.
Η υλοποίηση των περισσοτέρων εκ των προγραμμάτων αυτών έγινε δυνατή χάρη στην αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην χώρα μας, η δε λειτουργία τους εφικτή χάρη στην στήριξη του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως και των Υπουργείων Παιδείας και Εξωτερικών της Γαλλίας.
Ειδικότερα, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει σήμερα την λειτουργία των ΑΕΙ στη χώρα μας δίδει την δυνατότητα σε ιδρύματα της ημεδαπής να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών για χορήγηση ΜΔΕ. Για τα κοινά αυτά ΠΜΣ καταρτίζεται Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε Ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές της χώρας κάθε συνεργαζόμενου ιδρύματος. Ταυτόχρονα, όπως ο προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την συνεργασία ελληνικών ΑΕΙ με ΑΕΙ της αλλοδαπής και για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, τα περισσότερα από τα υφιστάμενα ελληνογαλλικά ΠΜΣ έχουν αξιοποιήσει την δυνατότητα αυτή και απονέμουν διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται σε συνεπίβλεψη με τα συνεργαζόμενα γαλλικά ΑΕΙ.
Τα κοινά ελληνογαλλικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, παρ' όλες τις ιδιαιτερότητές τους (λιγότερο ή περισσότερο καινοτόμα, άλλα απευθυνόμενα περισσότερο σε Έλληνες πτυχιούχους και άλλα όχι, αποκλειστική χρήση στη διδασκαλία της γαλλικής ή συνύπαρξή της με την αγγλική ή/και την ελληνική, υποχρεωτική ή προαιρετική κινητικότητα των φοιτητών, άλλα προσανατολισμένα περισσότερο στην έρευνα και άλλα όχι), έχουν πολλά κοινά σημεία: είναι υψηλού επιπέδου, απαιτούν την κινητικότητα των διδασκόντων ή/και των φοιτητών και είναι επιστέγασμα συνήθως προηγούμενης μακράς συνεργασίας ανάμεσα στα συνεργαζόμενα Τμήματα και μέλη ΔΕΠ, συνεργασίας που στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση των σχέσεών τους (βλ. πχ κοινά ερευνητικά προγράμματα και κοινά διδακτορικά). Στηρίζονται σε προϋπάρχοντα ευρύτερα δίκτυα συνεργασιών, επιτρέπουν οικονομίες κλίμακας και συνέργιες, δίδοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές που τα παρακολουθούν να επωφεληθούν της συσσωρευμένης εμπειρίας των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών ομάδων, όντας ένα πρώτο δείγμα του διεθνούς προσανατολισμού των ελληνικών ΑΕΙ.
 
Καθηγητής Βύρων Κοτζαμάνης,
Συντονιστής του Δικτύου Κοινών Ελληνογαλλικών ΠΜΣ
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας