Θεσμικό πλαίσιο
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας κοινών Ελληνογαλλικών ΠΜΣ
Νόμος 2083/92: Γενικό θεσμικό πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα (απόσπασμα)
Νόμος 3404/2005: Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ Α' 260/17 Οκτωβρίου 2005 (απόσπασμα)
Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 148, 16 Ιουλίου 2008
Θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη
Σχέδιο πρωτοκόλλου διμερούς συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με επίβλεψη
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας