Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων (HYDROHASARDS)
Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) και το Laboratoire d’ Etude des Transferts en Hydrologie et Environement του Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG) του Πανεπιστήμιου Joseph Fourier – Grenoble I, ανέλαβαν από κοινού τη διεύθυνση, τον συντονισμό και την οργάνωση ενός ελληνο-γαλλικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - HYDROHASARDS), που οδηγεί στην απόκτηση: α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και β) Διδακτορικού Διπλώματος
Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές
Η γενική συγκυρία της συνέχισης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των προκλήσεων που αυξάνουν σταδιακά εξ αιτίας της επαφής των πολύγλωσσων και πολυπολιτισμικών ομάδων, προσφέρει νέα πεδία προς εμβάθυνση στην έρευνα και τη διδασκαλία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ομαλής ένταξης των παιδιών (γηγενών και αλλοδαπών) σε ένα πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο περιβάλλον, να αναπτυχθούν θετικές στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα και οι απαραίτητες εκείνες ικανότητες που θα επιτρέψουν στον καθένα να ασκήσει ακέραια τα καθήκοντά του ως πολίτης.
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη
Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Angers, ανέλαβαν την οργάνωση ενός Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών».
Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου του Νομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Montesquieu - Bordeaux IV, ανέλαβαν, από κοινού, την πρωτοβουλία ίδρυσης και λειτουργίας ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας ενός έτους που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο. Επιπλέον, παρέχεται και η δυνατότητα απονομής Διδακτορικού Διπλώματος στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο, υπό συνεπίβλεψη, το οποίο διαρκεί έξι εξάμηνα μετά τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συνιστούν δράσεις που κατατείνουν στην προώθηση ενός συνόλου ακαδημαϊκών, επιστημονικών και πολιτιστικών έργων μέσω ανταλλαγής φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.
Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (MDSEC)
Το Τμήμα Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι–Capitole ανέλαβαν την οργάνωση ενός Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο».
Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές (PODEPRO)
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν. Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών (IEDUB) του Παν. Montesquieu-Bordeaux IV, ανέλαβαν από κοινού τη διεύθυνση, το συντονισμό και την οργάνωση του ελληνο-γαλλικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές προοπτικές», που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Το Πρόγραμμα αυτό δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.
Τέχνη και εικονική πραγματικότητα
Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το Πανεπιστήμιο Paris 8 (UFR Arts, philosophie, esthétique – arts et technologies de l'image) ανέλαβαν από κοινού την οργάνωση, τη διεύθυνση και το συντονισμό του ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης.
Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία (DYNTAR)
Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχόλης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ερευνητικό Κέντρο CERAMAC του Τμήματος Γεωγραφίας του Παν. Blaise Pascal του Clermont-Ferrand ανέλαβαν από κοινού τη διεύθυνση, το συντονισμό και την οργάνωση ενός ελληνο-γαλλικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία», με ακρωνύμιο DYNTAR που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Το Πρόγραμμα αυτό δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
Συντονιστές του Ελληνογαλλικού δικτύου των κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
Στην Ελλάδα
Καθ. Βύρων Κοτζαμάνης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
E-mail :
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας